Archive

Posts Tagged ‘Hacks’

மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டி

October 23rd, 2010 No comments

நான் இருக்கும் அடுக்கத்தில் தண்ணீர் தட்டுபாடு வெயில் காலங்களில் அதிகம், பல நூறு ரூபாய்கள் கொடுத்துதான் தண்ணீர் வாங்கவேண்டியிருக்கும். கடந்த ஆண்டு ஒரு தொட்டி (சுமார் 10000லி) தண்ணீருக்கு ரூ 750 வரை கொடுத்து கொள்முதல் செய்தோம். சக குடியிருப்போர், என்னுடைய உந்துதலின் பெயரில் மழை நீர் சேகரிப்பு செய்ய ஒப்புதல் மற்றும் உபயமும் செய்தனர். என்னுடைய தொட்டியில் வரைபடத்தை இங்கு தொகுத்துள்ளேன்.

முயற்சி #1

சுமார் 4000 ரூபாய் செலவில் அமைத்த தொட்டி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் நன்மைகளும், தீமைகளும் இருந்தன. நன்மையெனில், செலவு குறைவு, திட்டப்பணி வேகமாக முடிக்கமுடிந்தது, தண்ணீர் சுத்தமாக வந்தது; தீமைகளெனில், பராமரிப்பு கடினம், compressor motor உடன் ஒத்துபோகவில்லை (மணற்படுகை பிரண்டது), தண்ணீர் வேகம் குறைவு.

முயற்சி #2

சுமார் 8000 ரூபாய் செலவில் அமைத்த தொட்டி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் நன்மைகள் மட்டுமே இருந்தன. முதல் திட்டத்தின் தீமைகள்யாவும் களையப்பட்டன. செலவு மட்டும் இரண்டு மடங்கு ஆனது, இருந்தாலும் பராமரிப்பு சுலபம், கப்பிரஸர் மோட்டாருடன் ஒத்துபோதல், தண்ணீரின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால் செலவு பெரதாகத் தெரியவில்லை.

Powered by ScribeFire.

BSNL Broadband Unlimited usage

April 4th, 2010 No comments

Are you a BSNL Broadband user enjoying the 2AM-8AM unlimited access ?  Are you a person who has automated downloads programmed between 2AM – 8AM IST ? Are you seeing higher bill amount despite your carefully planning internet downloads during the unlimited access times ?  You should read this article for sure.

Do you know, you could track your internet usage on daily basis ? If not, register yourself at http://www.data.bsnl.in/. If you send the webmaster an email requesting for user account, you promptly get response within a couple of days with the required credentials.  You could login to the website to check your usage on a daily basis.  Infact, you can see your usage data for the past months also.  It is really very useful.  Alternately you could register your mobile number with BSNL and activate the notification service.   Upon activation, BSNL would send you SMS if your usage crosses the set-limit for your account.  See the following excerpts from BSNL website about this service.

If you are an user of BSNL Broadband and are not on any one of the unlimited plans, then you must keeping tabs on the data usage you have done. But what if you are on the move and not able to access the internet to check the data usage?

Simple, Send an SMS.

Yes, BSNL has now introduced a new feature where in you can now know your broadband usage via SMS.

How to Register for this New Feature?

Just SMS “REG Landline Number” prefixed with your STD code (For Example REG 080 23456789) to the following numbers:

52295: For Bsnl Mobile Customers.

9448077777: For Any Other Mobile Customers other than BSNL.

After Registering your landline number, you will receive a Thank you message and from then onwards, you can check the broadband usage of your account anytime by just sending an SMS.

How to Check the Broadband Usage of My Account?

Just SMS “BBU Landline Number” prefixed with the STD Code (EG BBU 080 23456789) to the following numbers:

52295: For Bsnl Mobile Customers.

9448077777: For Any Other Mobile Customers other than BSNL.

Note: This service is completely free, and you will be charged only for the SMS, based on your operator’s sms charges.

Coming back to the billing issue.  Lately, I noticed that I get very high BSNL broadband usage bills.  I wanted to keep a tab on that and sent a couple of complaint mails to BSNL billing.  But I did not get any response from them.  Following that I registered on the Broadband Usage statistics website mentioned before and was surprised to see that I had indeed used beyond my 2.5Gb limit (I have subscribed to 500C+ plan). 

When I looked the data usage pattern, I could figure out something very interesting about the way BSNL charges.  Consider that I have my automated download scheduled to start at 2:05 AM and stop at 7:55 AM.  I generally keep my machine in Sleep mode and have enabled the Scheduler application to wake up the machine for downloads.  Sometime, I keep the machine on over night.  I figured out that whenever I kept my machine on, I was charged for the usage even for the free-usage timespan.

Consider the case of a machine running over night.  When the machine is running the router to BSNL connection stays in “connected” state.  If the machine was in sleep mode, the connection is “offline” and whenever the machine wakes up, the connection is reestablished.  BSNL has setup the usage measurement exclusion only for the connections started after 2AM. Meaning if a computer was running over night and the connection status is “connected”, one may not get the free usage time-span.  Because the current connection is active and it was started before 2AM and hence the current connection is billable, as per the BSNL usage algorithm. 

The thumbrule here is: “Unlimited usage only for connections start at or after 2AM”.But interestingly, the 8AM connection is correctly handled by BSNL.  If you connection stretches beyond 8AM, the usage is billable for all the bytes transferred from 8AM onwards.

The following are the action points:

  1. Avoid running the computer over night with the connection is “connected state”. Because if the connection stretches beyond 2AM, you would not get the benefit of unlimited usage.
  2. Prefer to put the machine on sleep mode and make the scheduler wake up the machine for running your download tasks.
  3. Make the time of your computer synchronized with a standard time server like in.ntp.pool.org or time.windows.com
  4. Plan to start the download at 2:05 AM and stop at 7:55 AM
  5. Register on http://www.data.bsnl.in and keep a tab on your usage
  6. Register for SMS notification service

Powered by ScribeFire.

கால்கள் மரத்து போனால்..

September 25th, 2009 No comments

கால்கள் மரத்துப் போனால்,
எச்சில் தொட்டு கால் கட்டை விரலில் தடவ,
கால்கள் இயல்பு நிலைக்கு வேகமாக திரும்பும்.

Tags: , ,

தும்மல்

September 25th, 2009 No comments

தும்மல் விலக்க,
நாசி துவாரத்தின் மத்தியில்,
நாசியின் நடுதண்டின் அடியில்,
ஆள்காட்டி விரலால் அழுத்த,
தும்மல் அடங்கும்.

Tags: , ,

நம்பாதே..

September 25th, 2009 No comments

மார்பு மயிரற்ற ஆணையும்,
மார்பு சிறுத்த பெண்னையும்,
கண்மூடி நம்பாதே.

கழுத்து நீண்ட,
கண் சிவந்த,
சொல் திக்கிய,
உடல் குறுத்த,
உதடு தடித்த,
ஆட்டு தாடியுடைய,
ஆடவரை 
கண்மூடி நம்பாதே.

Error: Can not start thread: error writing TLS. (error 87: the parameter is incorrect.)

February 18th, 2009 No comments

When I tried building an multi-thread TUI application using wxWidgets framework, I got the following error while executing the application.

Error: Can not start thread: error writing TLS. (error 87: the parameter is incorrect.)

I was not able to reason out this behavior. I tried changing between THREAD_DETACHABLE and THREAD_JOINABLE, but was not able to get through.  When I search for hints from the web, I got the following link.

http://osdir.com/ml/lib.wxwindows.general/2004-01/msg00759.html

It was advised to create a dummy wxInitializer object so that the wxWidgets platform does the necessary initialization.  wxInitializer class is an undocumented class and called internally when a wxFrame or wxDialog based GUI application is built.  Typically, wxInitializer object is instantiated internally by the wxApp class.  Since, in my application there is no wxApp object which led to the above problem

When I dug the declaration of wxInitializer class, I found it declared at wx/init.h;  Also I found that instead of instantiating the object, we may call the following function.

extern bool WXDLLIMPEXP_BASE wxInitialize(int argc = 0, wxChar **argv = NULL);

In my application, I did the following:

main( int argc, char **argv )
{
      extern bool wxInitialize( int, char ** );
      wxInitialize( argc, argv );
      ….
      ….
}

It worked like piece of cream.

Powered by ScribeFire.