Archive

Archive for the ‘Philosophy’ Category

கிருஷ்ணா…

February 15th, 2015 No comments

நா-னென்ற இவ் வாணவமே வேண்டாம்.
ஓ… ஊணு-யிர் என உலறல் வேண்டாம்.
நா..ன்.. வீழ்ந்து எழுகவே.. வேள்வி(யும்) வேண்டாம்.
கேள்விகள் எதுவும் கேட்க-வில்லை;
கேட்டேன் கழல்கள் கையருகே..

அறியாமல் செய்த தவறால்,
அகங்காரம் கொண்டு பிறந்தேன்.
அகம்பாவ மென்ற பிணியால்,
அவமான மென்று குணிந்தேன்.

எண்ணங்கள் நிறைந்திருந்தால்,
பிண்ணங்கள் நீங்கிடுமே..
பிண்ணங்கள் நீங்கிட-வே..
எண்ணங்கள் நிறையணுமே..

அறியாமல் செய்த தவறால்,
அகங்காரம் கொண்டு பிறந்தேன்.
அகம்பாவ மென்ற பிணியால்,
அவமான மென்று குணிந்தேன்.

உன் பாதங்கள் போற்றிடவே, படிதாண்டி வந்தேனே..
பாதங்கள் காணலியே, விழிமூடி நின்றேனே..

மனநாசம் மெய்யென்று உன்வாசம் அறிவேனே..
பலவேசம் கொண்டாலும் உன்பாதம் பிறியேனே..

என்னோடு நீ இருந்தால்!

காணும் காட்சிகள் மெய்யென்றால், கண்டவன் யானும் மெய்யன்றோ,
கனவினில் காட்சிகள் பொய்யென்றால், கண்டவன் கண்டதும் பொய்யன்றோ!!
கனவே வாழ்வின் பொருளாக, வாழ்ந்தவ ருணரரும் காலம்வரும்,
காலம் கனிந்து கூடிடவே, வாழ்ந்ததின் வாய்மை விளங்கிவிடும்..

நட்பு

December 11th, 2014 No comments

நற்றுணையாயின் நன் நட்பு,
நோக்கம் நெறிபட நிமிர்ந்து நிற்குமாமே!
நீறூற்றாயின் நின் அன்பு,
லோகம் பொடிபட விரைந்து வெல்லுமாமே!

John 3:30 He must increase and I must decrease.

October 14th, 2013 1 comment
An interesting conversation that I’d lately picked with my beloved student and friend Gnana Sundar over facebook on John 3:30’s interpretation through a computer program snippet.

John 3:30 He must become greater and I must become lesser.

void john_3_30() {
jesus++;
self–;
}

Sudarsun Santhiappan: syntax error, unless instance variables “jesus” and “self” are globally defined (by who is a question you should answer). in some sense, you can also connect this relationship to holy trinity.

Gnana Sundar: Sir, did you check your class”path”? What “compiler” are you using?

Sudarsun Santhiappan: compiler” is analogous to the “religion”, which defines the book of rules for a good living (lifetime of the application). class”path” is analogous to the “help” that you get from other “runnable” wisdom in the “RunTime” called “life”.

Ulagammal Paramasivam: It shud be int john_3_30 as the return of this can’t be void.

Sudarsun Santhiappan: i would argue that the return type can only be a boolean (if at all), whether you attained sanity & solace or not. It cannot be a discrete or continuous evaluation as there is nothing to compare against. typically, add the line “return !self;”. does it make sense? The interpretation could be “have you given up yourself completely (to jesus, if you may add) ?”.

Gnana Sundar: Ulags: 🙂 …. I do not want to return from this method. I want this to run in an eternity loop 🙂

Sudarsun Santhiappan: Pragmatic Error: John 3:30 does not endorse one time ++ or –, it is an iterative process, if i may presume. Moreover, one time ++ or — is not a stable and a viable solution to minimization. Anything, that’s gradually minimized or maximized tend to be stable for better and longer. So, i would disagree to your point Gnana. 🙂

Gnana Sundar: Sir, I totally agree with you that John 3:30 does not endorse a one time ++ or –. It is a continuous process until eternity sets in. But I’m sure that the environment in which this is going to run is going to have infinite stack segment. If you say life is “RunTime”, the one who instantiated me would have to worry about stack overflow . When He can have the memory and a scalable enviroment to hold this universe and its contents, I’m pretty syre he can do better memory management and garbage collection

Just to give you some context. The Book of John is one of the four gospel books from the bible. It was written by John, one of the disciples of Christ.

In John 3:30, John the Baptist (he is not one of Jesus’ disciples, he is different from the author) says, “He must increase, but I must increase”. John the Baptist is considered to be a harbinger for Christ. He lived in the actual times when the Jews were “eagerly and for real” waiting for the Messiah. He had so many disciples and followers. He was considered to be a prophet. His calling in life was to prepare the way for Christ’ entry. When Christ started his ministry of healing people and teaching about the Kingdom of Righteousness, John had more followers than Christ. So pride and envy could have easily set in John. People, John’s disciples, John’s followers were eagerly waiting for John’s reaction. AT this point of time he uttered, its time… “He must increase and I must decrease” (thus the fulfilling the calling in his life).

In the same way when one accepts Christ in His heart, he/she should tune his/her heart and mind to say, “He must increase and I must decrease” and understand the actual calling and meaning of accepting Christ and their existence

By the way, I do not consider bible as a “religious” text. Religion limits the boundaries of this book and one’s life. It is open source . It is a set of God inspired writings, written by disciples for other disciples.

Sudarsun Santhiappan: Well said.

கொங்குநாட்டு தேவார சிவஸ்தலங்கள் பார்த்தாகிவிட்டது

September 16th, 2012 No comments
இறைவன் பெயர் சிவஸ்தலம் இருப்பிடம்
1. சங்கமேஸ்வரர் திருநணா (பவானி)
2. அர்த்தநாரீஸ்வரர் திருச்செங்கோடு
3. பசுபதிநாதர் கருவூர் (கரூர்)
4. திருமுருகநாதசுவாமி திருமுருகப்பூண்டி
5. கொடுமுடிநாதர் திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி (கொடுமுடி)
6. அவிநாசியப்பர் திருப்புக்கொளியூர் (அவிநாசி)
7. விகிர்தநாதேஸ்வரர் வெஞ்சமாக்கூடல்

நன்றி shivatemples.in மற்றும் shaivam.org

கனா கண்டேன்..

June 22nd, 2012 No comments

மதியினில் மாயமென மனதினில் மோகமென
மதியாய் முன்னிறங்கி மோன முடைபட
மத்தியில் மூச்சுமின்றி மத்தாய் முறுங்கிட
முக்தியில் நின்பிறைதனில் மறை கண்டேனே!

Tags: , , , ,

பெரிதழல் மனமே..

May 7th, 2012 No comments

ஊற்றுநீர் பெருக்கி தாகம் தனித்த,
கீற்றுடை பெருமான் நீன் கமலம்,
போற்றிப் பெரிதுவக்கும் எண் பனித்த,
ஏற்றிக் பெரிதழல் ஆரும் மனமே..

பொருள்: ஞானத்தேடல் எனும் தாகத்தை தனிக்க ஊற்றுநீராக உள்ளத்தே ஒளியை பெருக்கிய கருணை கீற்றுடைய எம்மான் இறைவன், உன் பத்ம பாதத்தை எண்ணங்களை பனித்து எண்ணங்களால் எப்போது தொழுது பேரின்பம் கொள்ளுமே, இச்சையினால் மோகத்தீயை பெருக்கி அவ்விச்சையினாலே ஆரும் மாயமனம்.

காமம்

February 19th, 2012 No comments

காயத்தின்பாற் கொண்ட காமத்தினாலே,
மாயத்திரைமேவும் மனோ சாயம்,
மோனத்தில் மிஞ்சுமோ ஏகோச்சாரம்,
ஞானத்தின்பாற் கற்றுணரப் பணிந்தேனே.

Three Worlds

October 7th, 2011 No comments
We have been always told by our elders that there are three worlds, the one that we live (earth), the one above us (heaven) and the one below us (hell).  After becoming an elder ourselves, do we still believe that there are three different type of worlds? We have been also instructed that all the gods live in the heaven and all the devils live in hell and likewise all the humans live in earth.  Depending on our deeds, after our death, we could either go to heaven or hell.  Do we still believe in all these statements?  If one could do a little thought work over those statements, it could become apparent that all those are baseless myths.  But, why was such a myth conceived in the first place? 

Let’s first analyze the concept of three worlds.  The key lies in “above us” and “below us” ideology. It was believed that the place we live is a “flat” and unlimited space.  Now, we know that we are living in a spherical space suspended in vacuum space called universe (or multi-verse maybe!).  When we all believed that our living space is flat, the ideology of “above us” and “below us” is a natural thought. Even now, if one thought about the boundaries of the universe, there is no absolute answer, but there are lots of theories.  When humans climbed mountains, they realized that the temperature dropped over increasing altitude.  Likewise, when humans dug deep on earth, they found the temperature to be increasing rapidly.  So, now we know why hell (the world below) is always portrayed as “fire”/”hot” place.  Humans found the celestial activities as depicted on the sky to be very intriguing and scary sometimes.  So, they thought something uncontrollable is up there, which was deemed as a god, to whom every human should submit and fear.
Tags:

Mother

July 31st, 2011 No comments

தாயின் பெருமைகளை என் தாய் எனக்குச் சொல்ல, இங்கே அதை தொகுத்துள்ளேன்.

 1. தாயில் சிறந்த கோவிலும் இல்லை
 2. தாயின் மடி மீண்டும் அமரமுடியாத சிம்மாசனம்
 3. குழந்தையின் எதிர்காலம் தாயின் கையில்தான் உள்ளது
 4. எல்லோரது இடத்தையும் தாய் வகிக்க முடியும், ஆனால் தாயின் இடத்தை வகிக்க வேறு எவராலும் முடியாது
 5. 1 கோடி போதனையை விட ஒருதுளி தாய்மை மேலானது
 6. மண்ணில் நல்லவனாக வாழவைப்பதும், நானிலத்தில் புகழ் பெற செய்வதும் தாய்தான்
 7. தாயை எதனோடும் ஒப்பிடுதல் கூடாது. ஏனெனில் அவள் ஈடுஇணை அற்றவள்
 8. உலகம் அனைத்தையும் ஒரு தட்டிலும், தாயை ஒரு தட்டிலும் வைத்து தராசில் நிறுத்தால் உலகின் தட்டுதான் மேலே இருக்கும்
 9. தாயின் இதயம்தான் குழந்தைகளின் பள்ளிக்கூடம்
 10. நல்ல தாயை அடைந்தவன் தான் சாதனைகளைப் படைத்து பெரிய மனிதனாக உருவெடுக்கிறான்
 11. தாயின் உள்ளத்தை அறிந்தவன் கடவுளின் கருணையை அறிந்தவன்
 12. வாஞ்சையுள்ள இதயதைப் பெற்றவளே தாயாவாள்
 13. தாயை வணங்குபவனுக்கு தெய்வம் வழிகாட்டும்
 14. தாய் எங்கிருக்கிறாளோ அந்த இடம் சொர்கம்
 15. தாயின் கண்ணீரை துடைப்பவனே சிறந்த மகன்
 16. அன்னைக்கு உதவாதவன் யாருக்கும் உதவாதவன்
 17. அன்னையின் அன்பிற்கு அளவில்லை
 18. தாயை பிரிந்த மகன் வெறும் கூடுதான்

Know to Say No

June 1st, 2011 No comments
மனிதன் தன்னுடைய கர்மத்தினால் ஏற்படுத்திக்கொள்ளக்கூடிய துயரத்தைவிட பிரதிகர்மத்தினாலேயே அதிக துயரை சம்பாதிக்கிறான். ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு, “You should know to say no”. அதாவது, இயலாது என்று சொல்லவேண்டிய இடத்தில் இயலாது என்றுரைக்க தெரிந்திருக்கவேண்டும். இதில் சிக்கல் என்னவென்றால், எங்கு இயலாது என்று கூறுவது, அதை எப்படிக்கூறுவது என்பதில் தான். அதில் தேர்ந்துவிட்டால், தேவைக்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை அமைத்துகொள்வது எளிது.

“I am not obligated” என்று விட்டேத்தியாக இருந்துவிடுவது எளிது, ஆனால் இந்த குணத்தால் நண்பர்களை இழக்க நேரிடலாம். இருப்பினும், பொறுப்புகளுக்கும்(responsibilities) வேண்டுகோள்களை ஏற்பதற்கும்(being obligated) வேறுபாடு உண்டு என்பதை உணர்ந்து நடந்தால், திறமையாக நிலைமையை சமாளிக்கமுடியும் என்பதில் ஐயமில்லை.