Home > Uncategorized > ஒரு சந்தேகம்!

ஒரு சந்தேகம்!

சிறையிலிட்ட சிலைகளிடம்
சில்லரையிட்டு;
சிக்கல்களுக்கு
சீக்கிரமாகவும், சிக்கனமாகவும், சிரமமில்லாமலும்
சிந்தையாலேயே சரிகட்ட
சிரம் தாழ்த்தி
சங்கல்பம்கொள்ளும் சிறியோர்க்கு
சிவனே சித்தமேற்றாலும்
சீக்கருக்கத்தான் முடியுமோ!

Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.